Undersøgelse: Kommunerne efterspørger styrket data til budgettering på det specialiserede socialområde

Kvinde taster på laptop

Det specialiserede socialområde i de danske kommuner har gennem en årrække været kendetegnet af stigende udgifter og vanskeligheder med at få udgifterne til at stemme med budgetterne. En ny rapport viser, at kommunerne i højere grad ønsker sig styrket adgang til data.

I en ny undersøgelse, foretaget blandt socialchefer i danske kommuner, vurderer 54 % af respondenterne, at de i det seneste budgetår havde et merforbrug på det specialiserede socialområde.

”I undersøgelsen er der flest som i høj eller meget høj grad peger på, at adgang til styrket data om eksempelvis erfaringer med indsatser, vurderinger og effekter vil optimere budgetplanlægningen og overholdelsen af budgettet for det specialiserede socialområde,” siger Lars Kornerup, direktør for social og sundhed i KMD.

Data bruges i dag kun i nogle tilfælde, når budgetterne skal lægges og optimeres.

”Analysen viser, at når budgetterne for det specialiserede socialområde lægges, sker det primært på baggrund af erfaringer fra tidligere budgetår og fx politiske prioriteringer. Når budgetternes lægges, sker det i mindre grad på baggrund af data om alle kommunens borgere og viden om effekterne for de enkelte borgere,” siger Lars Kornerup.

Kommunernes data rummer uudnyttede muligheder

Når kommunerne i dag måler på effekten for borgeren, er samtaler med borgeren det mest benyttede redskab, viser undersøgelsen. Efter samtalen vurderer sagsbehandleren, om indsatsen har hjulpet borgeren efter hensigten.

”Effektmålingen beror typisk på en sagsbehandlers vurdering fra sag til sag. Vi kan i undersøgelsen se, at kun en tredjedel i nogle eller de fleste forløb sammenligner udgifter og effekter med samme indsats i landets andre kommuner,” siger Lars Kornerup. Han forklarer videre:

”43 % af respondenterne svarer, at begrænset viden om sammenhængen mellem en indsats til en borger og udgiften for det samlede forløb er en barriere for at kunne visitere borgere til indsatser, der har den lavest mulige omkostning for kommunen. Det kan man fx løse ved at samkøre fagsystemer med økonomisystemer i egen kommune og på tværs af kommuner.”

Fakta om rapporten

Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt relevante beslutningstagere i de danske kommuner, f.eks. socialchefer eller tilsvarende personer med viden om det specialiserede socialområde, samt på desk research af data fra Danmarks Statistik og interviews med en række eksperter på området.Rapporten er udgivet af KMD Analyse som et bidrag til den generelle debat om udviklingen i de danske kommuner. Denne analyse søger at belyse, hvilke faktorer der har indflydelse på vanskelighederne ved at matche realiserede udgifter med budgetterne på området, samt hvilke sammenhænge disse har til kommunernes styringspraksis, visitationspraksis og evalueringen af indsatsers effekt for hhv. borgere og kommunens økonomi.

Om KMD Analyse

KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet tidligere udgivet rapporterne "Kommunernes arbejde med bæredygtighed", "Ansigtsgenkendelse", "Smart teknologi i danske hjem" og "Ny digital teknologi i kommunerne - kendskab, drivers og barrierer". Læs mere om KMD Analyse og hent rapporterne på kmd.dk/analyse

Om KMD

KMD er en af de største danske it-virksomheder, der udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har datterselskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder fra den offentlige og private sektor, hvoraf cirka 800 er danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på omkring 4,9 mia. kr. og omkring 3.000 ansatte. KMD er et datterselskab af NEC Corporation, en førende global virksomhed inden for integration af it- og netværksteknologier.